Podmínky a pravidla

Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Výklad a definice

Výklad

Slova psaná velkými písmeny mají níže uvedené definice. Tyto definice platí stejně pro jednotné i množné číslo.

Definice

Pro účely těchto Podmínek:

 • Přidružený subjekt znamená subjekt, který ovládá stranu, je jí ovládán nebo je pod společnou kontrolou, přičemž "ovládání" znamená vlastnictví 50 % nebo více akcií, majetkových podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě ředitelů nebo jiných řídících orgánů.
 • Země se vztahuje na: Aljaška, Spojené státy americké
 • Společnost (v této smlouvě označovaná buď jako "společnost", "my", "nás" nebo "naše") odkazuje na anonstories.online.
 • Zařízením se rozumí jakékoli zařízení, které může přistupovat ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Služba označuje Webové stránky.
 • Podmínky (také označované jako "Podmínky") znamenají tyto Podmínky, které tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a Společností ohledně používání Služby.
 • Služba sociálních médií třetí strany znamená jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny prostřednictvím Služby.
 • Webová stránka označuje stránku anonstories.online, která je přístupná z adresy https://anonstories.online.
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem takový jednotlivec přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Vztah se společností Instagram

 • Neukládáme žádné osobní údaje a neshromažďujeme žádné soukromé informace od společnosti Instagram.
 • Shromažďujeme pouze veřejné informace.
 • Anonstories.online nemá za cíl pošpinit značku Instagram.

Další poznámky

Je výhradně vaší odpovědností dodržovat pravidla Instagramu a veškeré platné zákony. Používáním anonstories.online na sebe přebíráte riziko.

Poděkování

Toto jsou podmínky, kterými se řídí používání této služby, a dohoda, která platí mezi vámi a společností. Tyto podmínky stanovují práva a povinnosti všech uživatelů týkající se používání Služby.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že se budete těmito podmínkami řídit. Pokud s jakoukoli částí těchto Podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke Službě přistupovat.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat Službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je rovněž podmíněno Vaším souhlasem se Zásadami ochrany osobních údajů Společnosti a jejich dodržováním. Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při používání Aplikace nebo Webových stránek a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon. Než začnete používat Naše služby, přečtěte si prosím pečlivě Naše zásady ochrany osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani nespravuje. Společnost nevykonává kontrolu nad takovými webovými stránkami nebo službami třetích stran a nemůže nést odpovědnost za jejich obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy. Společnost nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s využíváním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb. Důrazně doporučujeme, abyste se pečlivě seznámili s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštěvujete.

Ukončení

Váš přístup můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte tyto smluvní podmínky.

Po ukončení okamžitě zaniká vaše právo používat službu.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, je veškerá odpovědnost Společnosti a jakéhokoli jejího dodavatele podle jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek a váš výhradní opravný prostředek pro všechny výše uvedené případy omezen na částku, kterou jste skutečně zaplatili prostřednictvím Služby, nebo na 100 USD, pokud jste si prostřednictvím Služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude Společnost ani její dodavatelé v žádném případě odpovídat za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu zisku, ztrátu dat nebo jiných informací, za přerušení provozu, za zranění osob, ztrátu soukromí, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou nebo jinak v souvislosti s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek), a to i v případě, že Společnost nebo jakýkoli dodavatel byli na možnost takových škod upozorněni, a i v případě, že nápravné opatření nesplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé ze stran omezena v nejvyšším zákonem povoleném rozsahu.

Odmítnutí odpovědnosti "TAK, JAK JE" a "TAK, JAK JE K DISPOZICI"

Služba je vám poskytována "TAK, JAK JE" a "JAK JE K DISPOZICI" a se všemi chybami a vadami bez jakékoli záruky. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Společnost svým jménem a jménem svých přidružených společností a svých a jejich příslušných poskytovatelů licencí a služeb výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, týkajících se Služby, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušování práv a záruk, které mohou vyplývat z průběhu obchodování, způsobu plnění, zvyklostí nebo obchodních zvyklostí. Bez omezení výše uvedeného společnost neposkytuje žádnou záruku ani závazek a neprohlašuje, že služba bude splňovat vaše požadavky, dosahovat zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, bude fungovat bez přerušení, bude splňovat jakékoli výkonnostní nebo spolehlivostní standardy nebo bude bezchybná, nebo že jakékoli chyby nebo nedostatky mohou být nebo budou opraveny.

Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost ani žádný z jejích poskytovatelů neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou: (i) pokud jde o fungování nebo dostupnost Služby nebo informací, obsahu a materiálů či produktů v ní obsažených; (ii) že Služba bude nepřerušovaná nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaného prostřednictvím Služby; nebo (iv) že Služba, její servery, obsah nebo e-maily odesílané z nebo jménem Společnosti neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže se na vás některé nebo všechny výše uvedené výjimky a omezení nemusí vztahovat. V takovém případě se však vyloučení a omezení uvedená v tomto oddíle použijí v maximálním rozsahu vymahatelném podle platných právních předpisů.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a vaše používání Služby se řídí zákony země, s výjimkou jejích kolizních norem. Vaše používání Aplikace může podléhat také dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

Pokud máte jakékoli obavy nebo spor týkající se Služby, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním Společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU)

Jste-li spotřebitelem Evropské unie, budou se na vás vztahovat veškerá závazná ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště.

Soulad s právními předpisy Spojených států amerických

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou vláda Spojených států amerických uvalila embargo nebo která byla vládou Spojených států amerických označena jako země "podporující terorismus", a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády Spojených států amerických.

Oddělitelnost a zřeknutí se práv

Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude takové ustanovení změněno a vyloženo tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu podle platných právních předpisů, a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Zřeknutí se práva

S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách nemá neuplatnění práva nebo nevyžadování plnění povinnosti podle těchto Podmínek vliv na možnost strany uplatnit takové právo nebo vyžadovat takové plnění kdykoli později, ani zřeknutí se porušení nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli následného porušení.

Výklad překladu

Tyto Podmínky mohou být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší službě. Souhlasíte s tím, že v případě sporu má přednost původní anglický text.

Změny těchto Podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo nahradit dle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Co se považuje za podstatnou změnu, bude určeno na základě Našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu ke Službě nebo jejím využíváním po datu účinnosti jakýchkoli změn vyjadřujete svůj souhlas s revidovanými podmínkami. Pokud s upravenými podmínkami v plném rozsahu nesouhlasíte, přestaňte prosím webové stránky a Službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, můžete nás kontaktovat:

Počkejte prosím...