Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy týkající se shromažďování, využívání a zveřejňování vašich informací při používání naší služby. Informuje vás také o vašich právech na ochranu soukromí a o ochraně, kterou poskytují příslušné zákony. Shromažďování vašich osobních údajů je nezbytné pro poskytování a zlepšování naší Služby. Využíváním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) se podnikem rozumí společnost jako právnická osoba, která shromažďuje osobní údaje spotřebitelů a určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů nebo jejímž jménem jsou tyto údaje shromažďovány a která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů spotřebitelů, která podniká ve státě Kalifornie.
 • Společnost (v této smlouvě označovaná buď jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") odkazuje na anonstories.online, Unated States, Alaska. Pro účely GDPR je Společnost správcem údajů.
 • Spotřebitelem se pro účely CCPA (California Consumer Privacy Act) rozumí fyzická osoba, která má bydliště v Kalifornii. Rezident, jak je definován v zákoně, zahrnuje (1) každou fyzickou osobu, která se nachází v USA za jiným než dočasným nebo přechodným účelem, a (2) každou fyzickou osobu s bydlištěm v USA, která se nachází mimo USA za dočasným nebo přechodným účelem.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na těchto webových stránkách.
 • Země se týká: Aljaška, Spojené státy americké
 • Správcem údajů se pro účely GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) rozumí Společnost jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zařízením se rozumí jakékoli zařízení, které může přistupovat ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Do Not Track (DNT) je koncept, který prosazují regulační orgány USA, zejména Federální obchodní komise USA (FTC), aby internetový průmysl vyvinul a zavedl mechanismus umožňující uživatelům internetu kontrolovat sledování jejich online aktivit na webových stránkách.
 • Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Pro účely GDPR se osobními údaji rozumí jakékoli informace týkající se vaší osoby, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Pro účely zákona o ochraně osobních údajů se Osobními údaji rozumí jakékoli informace, které Vás identifikují, vztahují se k Vám, popisují Vás nebo je lze s Vámi přímo či nepřímo spojit nebo by mohly být spojeny.
 • Prodejem se pro účely zákona CCPA (California Consumer Privacy Act) rozumí prodej, pronájem, uvolnění, zveřejnění, šíření, zpřístupnění, převod nebo jiné ústní, písemné nebo elektronické či jiné sdělení Osobních údajů Spotřebitele jinému podniku nebo třetí straně za peněžní nebo jinou hodnotnou protihodnotu.
 • Služba se vztahuje na Webové stránky.
 • Poskytovatelem služby se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Jedná se o společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby. Pro účely GDPR jsou poskytovatelé služeb považováni za zpracovatele údajů.
 • Služba sociálních médií třetí strany označuje jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet za účelem používání Služby.
 • Údaji o používání se rozumí automaticky shromážděné údaje, které jsou buď generovány používáním Služby, nebo pocházejí ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • Webová stránka odkazuje na web anonstories.online, který je přístupný z adresy https://anonstories.online.
 • Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá. Podle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) můžete být označováni jako subjekt údajů nebo jako uživatel, protože jste fyzická osoba, která Službu používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • e-mailovou adresu
 • Jméno a příjmení
 • Údaje o používání

Údaje o používání

Údaje o používání jsou automaticky shromažďovány při používání služby. Tyto údaje mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ a verze prohlížeče, navštívené stránky v rámci Služby, datum a čas přístupu, doba strávená na uvedených stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další relevantní diagnostické informace.

V případě přístupu ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení můžeme shromažďovat další informace, mimo jiné typ použitého mobilního zařízení, jedinečné ID zařízení, IP adresu, mobilní operační systém, typ mobilního prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Kromě toho mohou být shromažďovány také informace, které váš prohlížeč odešle během návštěvy Služby nebo při přístupu k ní prostřednictvím mobilního zařízení.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o souborech cookie: Více informací o souborech cookie.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / nezbytné Soubory cookie Typ: Soubory cookie relace Spravuje: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožnit vám používat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby mohli poskytovat.
 • Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí Soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje:: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání Webových stránek, jako je například volba jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli při každém použití Webových stránek znovu zadávat své preference.
 • Sledovací a výkonnostní soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Třetí strany Účel: Tyto soubory cookie se používají ke sledování informací o návštěvnosti Webových stránek a o tom, jak uživatelé Webové stránky používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto Souborů cookie vás mohou přímo či nepřímo identifikovat jako individuálního návštěvníka. Je tomu tak proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na Webové stránky. Tyto soubory cookie můžeme také používat k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí Webových stránek, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.
 • Cílení a reklamní soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Třetí strany Účel: Tyto soubory cookie sledují vaše zvyky při prohlížení stránek, aby nám umožnily zobrazovat reklamu, která vás bude pravděpodobněji zajímat. Tyto Cookies využívají informace o historii Vašeho prohlížení k tomu, aby Vás seskupily s dalšími uživateli, kteří mají podobné zájmy. Na základě těchto informací a s Naším svolením mohou inzerenti třetích stran umístit soubory Cookies, které jim umožní zobrazovat reklamy, o nichž se domníváme, že budou relevantní pro vaše zájmy, zatímco jste na webových stránkách třetích stran.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části Soubory cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat Osobní údaje pro následující účely:

 • K poskytování a údržbě naší Služby, včetně monitorování využívání naší Služby.
 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Za účelem kontaktování vás: Kontaktovat Vás prostřednictvím e-mailu nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytovat Vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nezasílat.
 • Ke správě Vašich požadavků: Abychom mohli vyřizovat a spravovat Vaše požadavky, které jste nám zaslali.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Můžeme sdílet Vaše osobní údaje s Poskytovateli služeb, abychom mohli monitorovat a analyzovat používání naší Služby, zobrazovat Vám reklamu, abychom Vám pomohli podporovat a udržovat Naši Službu, inzerovat na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu, kontaktovat Vás.
 • S partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo. Pokud komunikujete s ostatními uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, Vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět Vaše jméno, profil, fotografie a popis Vaší činnosti. Stejně tak si ostatní uživatelé budou moci prohlédnout popisy Vaší činnosti, komunikovat s Vámi a prohlížet si Váš profil.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich právních povinností (například pokud jsme povinni uchovávat Vaše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto údaje mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky

Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek Společnosti.
 • zabránit nebo vyšetřit možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti.
 • Chránit před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro Nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů

Poskytovatelé služeb mají přístup k Vašim Osobním údajům pouze za účelem plnění svých úkolů naším jménem a jsou povinni je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Analytické služby

K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat služeb třetích stran.

 • Google Analytics Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a zaznamenává návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami společnosti Google. Společnost Google může shromážděné údaje používat ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Zpřístupnění vaší aktivity na Službě službě Google Analytics můžete odmítnout instalací doplňku prohlížeče Google Analytics opt-out. Tento doplněk zabrání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby sdílel informace o aktivitě návštěv se službou Google Analytics. Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https: //policies.google.com/privacy.

Reklama

Můžeme využívat poskytovatele služeb k tomu, aby vám zobrazovali reklamy, které nám pomáhají podporovat a udržovat naše služby.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie Společnost Google jako dodavatel třetí strany používá k zobrazování reklam v naší Službě soubory cookie. Používání souboru cookie DoubleClick společnosti Google umožňuje jí a jejím partnerům zobrazovat našim uživatelům reklamy na základě jejich návštěvy naší Služby nebo jiných webových stránek na internetu. Používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientovanou reklamu můžete odmítnout na webové stránce Nastavení reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences/.
 • LinkedIn Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Facebook Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

E-mailový marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit ze zasílání jakýchkoli nebo všech těchto sdělení od Nás, a to tak, že použijete odkaz nebo pokyny pro odhlášení z odběru uvedené v jakémkoli námi zaslaném e-mailu nebo nás kontaktujete.

Ke správě a zasílání e-mailů Vám můžeme využívat poskytovatele služeb e-mailového marketingu.

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě můžeme ke zpracování plateb využívat služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě neukládáme ani neshromažďujeme. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání Vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Když používáte naši službu k zaplacení produktu a/nebo služby bankovním převodem, můžeme vás požádat o poskytnutí informací k usnadnění této transakce a k ověření vaší totožnosti.

Remarketing na základě chování

Společnost využívá služeb remarketingu k tomu, aby Vám po Vaší návštěvě naší Služby poskytovala reklamu na webových stránkách třetích stran. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě Vašich předchozích návštěv naší Služby.

Google Ads (AdWords) Službu remarketingu Google Ads (AdWords) poskytuje společnost Google Inc. Službu Google Analytics pro zobrazování reklamy můžete odmítnout a přizpůsobit si reklamy v síti Google Display Network na stránce Nastavení reklam Google: http://www.google.com/settings/ads. Společnost Google také doporučuje nainstalovat si do webového prohlížeče doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics. Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https: //policies.google.com/privacy.

Používání, výkon a různé

K zajištění lepšího zlepšování našich služeb můžeme využívat služeb třetích stran.

Neviditelná služba reCAPTCHA Používáme neviditelnou službu captcha s názvem reCAPTCHA. reCAPTCHA provozuje společnost Google. Služba reCAPTCHA může z bezpečnostních důvodů shromažďovat informace o vás a o vašem zařízení. Informace shromážděné službou reCAPTCHA jsou uchovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

 • Souhlas: Udělili jste souhlas se zpracováním Osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy: Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi a/nebo pro případné předsmluvní závazky.
 • Právní povinnosti: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.
 • Životně důležité zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.
 • Veřejné zájmy: Zpracování Osobních údajů souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

V každém případě Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Společnost se zavazuje dodržovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit Vám možnost uplatnění Vašich práv.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo na:

 • požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Právo na přístup k informacím, které o Vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup k Vašim Osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v sekci nastavení Vašeho účtu. Pokud nejste schopni tyto úkony provést sami, kontaktujte Nás, abychom Vám pomohli. To Vám také umožní získat kopii Osobních údajů, které o Vás uchováváme.
 • Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o Vás máme.
 • Vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. Toto právo existuje, pokud se opíráme o oprávněný zájem jako právní základ pro Naše zpracování a existuje něco o Vaší konkrétní situaci, co Vás vede k tomu, že chcete vznést námitku proti našemu zpracování Vašich Osobních údajů na tomto základě. Právo vznést námitku máte také v případě, že Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.
 • Požádat o vymazání Vašich Osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud pro jejich další zpracování nemáme dobrý důvod.
 • Požádat o přenos Vašich Osobních údajů. Poskytneme Vám nebo Vámi zvolené třetí straně Vaše Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolat svůj souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas s použitím svých osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů podle GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že Vás můžeme požádat o ověření Vaší totožnosti před tím, než na tyto žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve.

Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na Naše shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Další informace získáte, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP.

CCPA Ochrana osobních údajů

Vaše práva podle CCPA

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud jste rezidentem Kalifornie, máte následující práva:

 • Právo na oznámení. Musíte být řádně informováni o tom, které kategorie osobních údajů jsou shromažďovány a k jakým účelům jsou osobní údaje používány.
 • Právo na přístup / právo na vyžádání. Zákon CCPA Vám umožňuje požádat Společnost a získat od ní informace týkající se zpřístupnění Vašich Osobních údajů, které Společnost nebo její dceřiné společnosti shromáždily v posledních 12 měsících, třetí straně pro účely přímého marketingu této třetí strany.
 • Právo odmítnout prodej Osobních údajů. Máte také právo požádat Společnost, aby neprodávala Vaše Osobní údaje třetím stranám. Takovou žádost můžete podat v sekci nebo na webové stránce "Neprodávat mé osobní údaje".
 • Právo na informace o Vašich Osobních údajích. Máte právo požadovat a získat od Společnosti informace týkající se zveřejnění následujících údajů:
  • Kategorie shromážděných osobních údajů
  • Zdroje, ze kterých byly Osobní údaje shromážděny
  • Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje Osobních údajů
  • Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme Osobní údaje
  • Konkrétní Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili
 • Právo na vymazání Osobních údajů. Máte také právo požádat o vymazání Vašich Osobních údajů, které byly shromážděny v posledních 12 měsících.
 • Právo nebýt diskriminován. Máte právo nebýt diskriminováni za uplatňování jakéhokoli Vašeho spotřebitelského práva, včetně:
  • Odmítnutí zboží nebo služeb
  • účtování rozdílných cen nebo sazeb za zboží nebo služby, včetně využívání slev nebo jiných výhod nebo ukládání sankcí
  • Poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb pro Vás.
  • Navrhování, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb.

Uplatňování vašich práv na ochranu údajů CCPA

Chcete-li uplatnit některá z Vašich práv podle zákona CCPA, a pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nám poslat e-mail nebo zavolat, případně navštívit naši sekci nebo webovou stránku "Neprodávejte mé osobní údaje".

Společnost požadované informace bezplatně sdělí a doručí do 45 dnů od obdržení Vaší prokazatelné žádosti. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací může být jednou prodloužena o dalších 45 dní, pokud je to přiměřeně nutné a po předchozím upozornění.

Neprodávejte mé osobní údaje

Osobní údaje neprodáváme. Poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme (například naši reklamní partneři), však mohou ve Službě používat technologie, které "prodávají" osobní údaje ve smyslu zákona CCPA.

Pokud si přejete odmítnout používání svých osobních údajů pro účely zájmové reklamy a těchto potenciálních prodejů, jak jsou definovány v zákoně CCPA, můžete tak učinit podle níže uvedených pokynů.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli odhlášení je specifické pro prohlížeč, který používáte. Může být nutné odhlásit se v každém prohlížeči, který používáte.

Webové stránky

Odhlásit se od přijímání reklam, které jsou personalizované, jak je podávají naši poskytovatelé služeb, můžete podle našich pokynů uvedených ve Službě:

 • Z našeho banneru s upozorněním "Souhlas se soubory cookie".
 • Nebo z našeho banneru s upozorněním "Odhlášení od CCPA".
 • Nebo z našeho banneru s upozorněním "Neprodávejte mé osobní údaje".
 • Nebo z našeho odkazu "Neprodávejte mé osobní údaje".

Odhlášení umístí do Vašeho počítače soubor cookie, který je jedinečný pro prohlížeč, který používáte k odhlášení. Pokud změníte prohlížeč nebo vymažete soubory cookie uložené vaším prohlížečem, budete se muset odhlásit znovu.

Mobilní zařízení

Vaše mobilní zařízení vám může poskytnout možnost odhlásit se z používání informací o aplikacích, které používáte, aby vám mohly být zobrazovány reklamy cílené na vaše zájmy:

 • V zařízeních se systémem Android můžete využít možnosti "Odhlásit se od reklam založených na zájmech" nebo "Odhlásit se od personalizace reklam".
 • "Omezit sledování reklam" na zařízeních se systémem iOS

Shromažďování informací o poloze z vašeho mobilního zařízení můžete také zastavit změnou předvoleb ve vašem mobilním zařízení.

Zásady "Nesledovat" podle požadavků kalifornského zákona o ochraně soukromí na internetu (CalOPPA)

Naše služba nereaguje na signály "Do Not Track".

Některé webové stránky třetích stran však sledují Vaše aktivity při prohlížení. Pokud takové webové stránky navštěvujete, můžete ve svém webovém prohlížeči nastavit preference a informovat webové stránky, že si nepřejete být sledováni. Funkci DNT můžete povolit nebo zakázat na stránce předvoleb nebo nastavení svého webového prohlížeče.

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii (kalifornský zákon Shine the Light)

Podle kalifornského občanského zákoníku, § 1798 (kalifornský zákon Shine the Light), mohou obyvatelé Kalifornie, kteří s námi mají navázaný obchodní vztah, jednou ročně požádat o informace o sdílení svých osobních údajů s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran.

Chcete-li si vyžádat další informace podle kalifornského zákona Shine the Light a jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů pro nezletilé uživatele (Kalifornský zákoník o podnikání a profesích, oddíl 22581).

Kalifornský zákoník o podnikání a profesích, oddíl 22581, umožňuje obyvatelům Kalifornie mladším 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, požádat o odstranění obsahu nebo informací, které veřejně zveřejnili, a dosáhnout jejich odstranění.

Chcete-li požádat o odstranění takových údajů a jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uvést e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem.

Uvědomte si, že Vaše žádost nezaručuje úplné nebo komplexní odstranění obsahu nebo informací zveřejněných online a že zákon nemusí za určitých okolností odstranění povolit nebo vyžadovat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našich službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

Navštivte tuto stránku na našich webových stránkách: https://anonstories.online/contact-us/.

Počkejte prosím...