Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и дефиниции

Тълкуване

Думите с главни букви имат определения, както е посочено по-долу. Тези определения се прилагат еднакво както за единствено, така и за множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

 • Свързано лице означава субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с дадена страна, където "контрол" означава притежание на 50% или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които имат право на глас при избора на директори или други ръководни органи.
 • Държава се отнася до: Аляска, Съединени щати
 • Дружеството (наричано в настоящото споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето") се отнася до anonstories.online.
 • Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • Услугата се отнася до Уебсайта.
 • Общи условия (наричани също "Общи условия") означава настоящите Общи условия, които представляват цялостното споразумение между Вас и Дружеството относно използването на Услугата.
 • Услуга на трета страна в социалните медии означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показвани, включвани или предоставяни от Услугата.
 • Уебсайт означава anonstories.online, достъпен от https://anonstories.online
 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до или използва Услугата, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до или използва Услугата, според случая.

Връзка с Instagram

 • Ние не запазваме никаква лична информация и не събираме никаква лична информация от Instagram.
 • Събираме само публична информация.
 • Anonstories.online няма за цел да опетни марката Instagram.

Допълнителни бележки

Спазването на правилата на Instagram и всички приложими закони е единствено ваша отговорност. Използвайки anonstories.online, вие поемате този риск.

Потвърждение

Това са Общите условия, които регулират използването на тази Услуга, и споразумението, което действа между Вас и Дружеството. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, нямате право на достъп до Услугата.

Вие декларирате, че сте навършили 18 години. Дружеството не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване също така се обуславя от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Дружеството. Нашата Политика за поверителност описва политиките и процедурите на Дружеството относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта, и Ви разказва за Вашите права на поверителност и как Ви защитава законът. Моля, прочетете внимателно Нашата Политика за поверителност, преди да използвате Нашата Услуга.

Връзки към други Уебсайтове

Услугата може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се управляват от Дружеството. Дружеството не упражнява контрол върху такива уебсайтове или услуги на трети страни и не може да бъде държано отговорно за тяхното съдържание, политики за поверителност или практики. Дружеството не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от или свързани с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни чрез тези уебсайтове или услуги. Силно препоръчително е внимателно да прегледате условията и правилата за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, до които имате достъп.

Прекратяване на

Можем да прекратим или спрем достъпа Ви незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, но не само, ако нарушите настоящите Общи условия.

При прекратяване Вашето право да използвате Услугата се прекратява незабавно.

Ограничаване на отговорността

Независимо от евентуалните щети, които бихте могли да понесете, цялата отговорност на Дружеството и на всеки от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всички горепосочени случаи се ограничава до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата, или до 100 USD, ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, в никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба на печалба, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на дейността, за телесни повреди, загуба на неприкосновеност на личния живот, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуера на трета страна и/или хардуера на трета страна, използван с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или някой от доставчиците са били уведомени за възможността за такива щети и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

Някои държави не разрешават изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаването на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка от страните ще бъде ограничена до най-голямата степен, позволена от закона.

Отказ от отговорност "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНО"

Услугата Ви се предоставя "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНА" и с всички грешки и дефекти, без каквато и да е гаранция. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите Свързани лица и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарушаване на права, както и гаранции, които могат да произтичат от начина на работа, начина на изпълнение, използването или търговската практика. Без да се ограничава до горното, Дружеството не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не прави никакви изявления от какъвто и да е вид, че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания, ще постига планираните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, ще отговаря на стандарти за производителност или надеждност, ще бъде без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат отстранени.

Без да се ограничава горното, нито Дружеството, нито който и да е от доставчиците на Дружеството прави каквито и да е изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на функционирането или наличността на Услугата или на информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в нея; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Дружеството, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер, времеви бомби или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребителя, така че някои или всички от горепосочените изключения и ограничения може да не се прилагат за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голямата степен, приложима съгласно приложимото право.

Управляващо право

Законите на страната, с изключение на нейните правила за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и използването на Услугата от Ваша страна. Използването на Приложението от Ваша страна може да бъде предмет и на други местни, щатски, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакъв проблем или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Дружеството.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате.

Спазване на законодателството на Съединените американски щати

Вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на Съединените американски щати или която е определена от правителството на Съединените американски щати като държава, "подкрепяща тероризма", и (ii) не сте включени в нито един списък на правителството на Съединените американски щати на забранени или ограничени страни.

Разделимост и отказ от права

Прекъсване на действието

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде счетена за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувана така, че да постигне целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Отказ от права

С изключение на предвиденото в настоящия документ, неупражняването на право или неизпълнението на задължение съгласно настоящите Условия не засяга възможността на страната да упражни това право или да изиска такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от последващо нарушение.

Превод Тълкуване

Възможно е настоящите Общи условия да са преведени, ако сме Ви ги предоставили на разположение в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният текст на английски език ще има предимство в случай на спор.

Промени в настоящите Общи условия

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме или заменяме настоящите Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, Ние ще положим разумни усилия да предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по Наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп до Услугата или да я използвате след датата на влизане в сила на всякакви промени, Вие изразявате съгласието си с преработените условия. Ако не сте съгласни с променените условия в тяхната цялост, моля, преустановете използването на уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно настоящите Общи условия, можете да се свържете с нас:

Моля, изчакайте...