Podmienky a pravidlá

Pred používaním našich služieb si pozorne prečítajte tieto podmienky.

Výklad a definície

Výklad

Slová písané veľkými písmenami majú definície uvedené nižšie. Tieto definície sa vzťahujú rovnako na jednotné aj množné číslo.

Definície

Na účely týchto Podmienok:

 • Pridružený subjekt znamená subjekt, ktorý kontroluje stranu, je ňou kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom "kontrola" znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových podielov alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iných riadiacich orgánov.
 • Krajina sa vzťahuje na: Aljaška, Spojené štáty americké
 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naša") sa vzťahuje na anonstories.online.
 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Služba sa vzťahuje na Webovú lokalitu.
 • Podmienky (tiež označované ako "Podmienky") znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria úplnú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou týkajúcu sa používania Služby.
 • Služba sociálnych médií tretej strany znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov, informácií, produktov alebo služieb) poskytované treťou stranou, ktoré môžu byť zobrazené, zahrnuté alebo sprístupnené prostredníctvom Služby.
 • Webová stránka sa vzťahuje na stránku anonstories.online, ktorá je dostupná z adresy https://anonstories.online.
 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo iný právny subjekt, v mene ktorého takýto jednotlivec pristupuje k Službe alebo ju používa.

Vzťah so spoločnosťou Instagram

 • Neukladáme žiadne osobné údaje a nezhromažďujeme žiadne súkromné informácie od spoločnosti Instagram.
 • Zhromažďujeme len verejné informácie.
 • Anonstories.online nemá za cieľ pošpiniť značku Instagram.

Ďalšie poznámky

Je výlučne vašou zodpovednosťou dodržiavať pravidlá Instagramu a všetky platné zákony. Používaním stránky anonstories.online preberáte toto riziko.

Potvrdenie

Týmito podmienkami sa riadi používanie tejto služby a dohoda, ktorá funguje medzi vami a spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov týkajúce sa používania Služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené Vaším súhlasom s týmito Podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k Službe alebo ju používajú.

Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto Podmienok, nesmiete mať prístup k Službe.

Vyhlasujete, že ste starší ako 18 rokov. Spoločnosť nepovoľuje osobám mladším ako 18 rokov používať Službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené Vaším súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov Spoločnosti a ich dodržiavaním. Naše Zásady ochrany osobných údajov opisujú Naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania Vašich osobných údajov pri používaní Aplikácie alebo Webovej lokality a informujú Vás o Vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako Vás chráni zákon. Pred používaním Našej služby si pozorne prečítajte Naše zásady ochrany osobných údajov.

Odkazy na iné webové lokality

Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani nespravuje Spoločnosť. Spoločnosť nevykonáva kontrolu nad takýmito webovými stránkami alebo službami tretích strán a nemôže niesť zodpovednosť za ich obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy. Spoločnosť nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z používania alebo súvisiace s používaním alebo spoliehaním sa na takýto obsah, tovar alebo služby dostupné prostredníctvom týchto webových stránok alebo služieb. Dôrazne odporúčame, aby ste si dôkladne preštudovali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, na ktoré pristupujete.

Ukončenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš prístup bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj v prípade, že porušíte tieto Podmienky.

Po ukončení okamžite zanikne vaše právo používať službu.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, je celá zodpovednosť Spoločnosti a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok a váš výlučný prostriedok nápravy vo všetkých vyššie uvedených prípadoch obmedzená na sumu, ktorú ste skutočne zaplatili prostredníctvom Služby, alebo 100 USD, ak ste si prostredníctvom Služby nič nezakúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody (okrem iného vrátane škôd za stratu zisku, stratu údajov alebo iných informácií, za prerušenie činnosti, za zranenie osôb, stratou súkromia, ktoré vznikli v dôsledku alebo v akejkoľvek súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou alebo inak v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd, a aj v prípade, že náprava nesplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa nemusia uplatňovať. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti "AKO JE" a "AKO JE K DISPOZÍCII"

Služba sa vám poskytuje "AKO JE" a "AKO JE DOSTUPNÁ" a so všetkými chybami a nedostatkami bez akejkoľvek záruky. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa Spoločnosť vo svojom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, predpokladaných, zákonných alebo iných, týkajúcich sa Služby, vrátane všetkých predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckeho práva a neporušenia práv, ako aj záruk, ktoré môžu vyplývať z priebehu obchodovania, výkonu, zvyklostí alebo obchodných zvyklostí. Bez obmedzenia vyššie uvedeného Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a nerobí žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že Služba bude spĺňať vaše požiadavky, dosiahne zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude fungovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bude fungovať bez prerušenia, bude spĺňať akékoľvek výkonnostné alebo spoľahlivé normy alebo bude bezchybná, alebo že akékoľvek chyby alebo nedostatky môžu byť alebo budú opravené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť ani žiadny z jej poskytovateľov neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú ani implicitnú: (i) pokiaľ ide o fungovanie alebo dostupnosť Služby alebo informácií, obsahu a materiálov alebo produktov v nej obsiahnutých; (ii) že Služba bude nepretržitá alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané zo Spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, škodlivý softvér, časové bomby alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzenie platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však vylúčenia a obmedzenia uvedené v tejto časti uplatnia v najväčšom rozsahu, ktorý je vymožiteľný podľa platných právnych predpisov.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky a vaše používanie Služby sa riadia zákonmi krajiny s výnimkou jej kolíznych noriem. Vaše používanie aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor týkajúci sa Služby, súhlasíte s tým, že sa spor najskôr pokúsite vyriešiť neformálne kontaktovaním Spoločnosti.

Pre používateľov z Európskej únie (EÚ)

Ak ste spotrebiteľom Európskej únie, budú sa na vás vzťahovať všetky záväzné ustanovenia právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Dodržiavanie právnych predpisov v Spojených štátoch amerických

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú vláda Spojených štátov amerických uvalila embargo alebo ktorá bola vládou Spojených štátov amerických označená za krajinu "podporujúcu terorizmus", a (ii) nie ste uvedení na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády Spojených štátov amerických.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie sa zmení a vyloží tak, aby sa dosiahli ciele takéhoto ustanovenia v čo najväčšom možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov a ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Vzdanie sa práva

S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, neuplatnenie práva alebo nevyžadovanie plnenia záväzku podľa týchto Podmienok nemá vplyv na možnosť strany uplatniť takéto právo alebo vyžadovať takéto plnenie kedykoľvek neskôr, a ani vzdanie sa porušenia nepredstavuje vzdanie sa akéhokoľvek následného porušenia.

Výklad prekladu

Tieto Podmienky môžu byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto Podmienok

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť. Ak je zmena podstatná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme poskytli oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. O tom, čo predstavuje podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k Službe alebo jej používaní po dátume účinnosti akýchkoľvek zmien vyjadrujete svoj súhlas s revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s upravenými podmienkami v plnom rozsahu, prestaňte používať webové stránky a Službu.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, môžete nás kontaktovať:

Počkajte, prosím...