Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy pisane wielką literą mają definicje przedstawione poniżej. Definicje te mają zastosowanie zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Warunków:

 • Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Kraj odnosi się do: Alaska, Stany Zjednoczone
 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako "Firma", "My", "Nas" lub "Nasze") odnosi się do anonstories.online.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Serwis odnosi się do strony internetowej.
 • Warunki (zwane również "Warunkami") oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.
 • Usługa mediów społecznościowych osób trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.
 • Strona internetowa oznacza stronę anonstories.online, dostępną pod adresem https://anonstories.online.
 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od sytuacji.

Relacje z Instagramem

 • Nie zapisujemy żadnych danych osobowych i nie zbieramy żadnych prywatnych informacji z Instagrama.
 • Zbieramy wyłącznie informacje publiczne.
 • anonstories.online nie ma na celu szargania znaku Instagrama.

Dodatkowe uwagi

Przestrzeganie zasad obowiązujących na Instagramie i wszelkich obowiązujących przepisów jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością. Korzystając z anonstories.online, bierzesz na siebie ryzyko.

Potwierdzenie

Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi i umowa, która funkcjonuje pomiędzy Użytkownikiem a Firmą. Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu.

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Serwisu.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Dostęp i korzystanie z Usługi jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Serwisu oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią zarządzane. Firma nie sprawuje kontroli nad takimi stronami lub usługami osób trzecich i nie może być odpowiedzialna za ich zawartość, politykę prywatności lub praktyki. Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające lub związane z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem tych stron internetowych lub usług. Zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług osób trzecich, do których użytkownik ma dostęp.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie Użytkownik może ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i każdego z jej dostawców wynikająca z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków oraz wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższym będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie tylko, szkody za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwanie działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenia dotyczące stanu "AS IS" i "AS AVILABLE".

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM" oraz z wszelkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie wszelkie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub będą naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani firma, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść, lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczenie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym punkcie będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu kraju, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw podjąć próbę nieformalnego rozwiązania sporu poprzez kontakt ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym mieszka.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj "wspierający terroryzm", oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele tego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie zażądanie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na możliwość skorzystania przez stronę z takiego prawa lub zażądania wykonania obowiązku w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowiło zrzeczenia się późniejszego naruszenia.

Tłumaczenie Interpretacja

Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Użytkownik zgadza się, że w przypadku sporu decydujące znaczenie ma oryginalny tekst angielski.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z usługi po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian, potwierdzasz swoją akceptację zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na zmienione warunki w całości, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz się z nami skontaktować:

Proszę czekać...