Voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden met een hoofdletter hebben definities zoals hieronder beschreven. Deze definities gelden zowel voor het enkelvoud als voor het meervoud.

Definities

Voor de toepassing van deze Voorwaarden:

 • Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.
 • Land verwijst naar: Alaska, Verenigde Staten
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar anonstories.online.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.
 • Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde die kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Dienst.
 • Website betekent anonstories.online, toegankelijk vanaf https://anonstories.online.
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf, of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Relatie met Instagram

 • We slaan geen persoonlijke informatie op en verzamelen geen privégegevens van Instagram.
 • We verzamelen alleen openbare informatie.
 • anonstories.online heeft geen doel om het merk Instagram aan te tasten.

Aanvullende opmerkingen

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om u te houden aan de regels van Instagram en eventuele toepasselijke wetten. Door anonstories.online te gebruiken, neemt u het risico op zich.

Erkenning

Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die functioneert tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Links naar andere websites

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf. De Onderneming oefent geen controle uit over dergelijke websites of diensten van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun inhoud, privacybeleid of praktijken. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of diensten. Het wordt sterk aanbevolen dat u de voorwaarden en het privacybeleid van alle websites of diensten van derden die u opent zorgvuldig doorneemt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van de Onderneming en haar leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie haar essentiële doel mist.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste wettelijk toegestane omvang.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf een verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers ervan, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze paragraaf worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst worden beheerst door de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Oplossing van geschillen

Indien U een probleem of geschil over de Dienst heeft, stemt U ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, zult U profiteren van alle verplichte bepalingen van de wet van het land waarin U verblijft.

Naleving van de wetgeving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) U niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze bepaling te bereiken voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die uitvoering op een later tijdstip te eisen, noch zal de afstand van een inbreuk een afstand van een latere inbreuk vormen.

Vertaling Interpretatie

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als wij ze aan u beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van de Dienst, geeft u aan de herziene voorwaarden te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden in hun geheel, verzoeken wij u de website en de Dienst niet langer te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Wacht even...