Feltételek és feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe venné a Szolgáltatásunkat.

Értelmezés és fogalommeghatározások

Értelmezés

A nagybetűs szavak az alábbiakban ismertetett definíciókkal rendelkeznek. Ezek a meghatározások egyaránt vonatkoznak az egyes és a többes számú alakra.

Meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 • Kapcsolt vállalkozás: olyan szervezet, amely egy felet irányít, amelyet egy fél irányít, vagy amely egy féllel közös irányítás alatt áll, ahol az "irányítás" a részvények, részesedések vagy egyéb, az igazgatóválasztásra vagy más irányító hatóság megválasztására szavazásra jogosító értékpapírok legalább 50%-ának tulajdonjogát jelenti.
 • Az ország a következőkre utal: Alaszka, Egyesült Államok
 • A Vállalat (a jelen Megállapodásban a "Vállalat", "Mi", "Mi" vagy "Miénk") az anonstories.online-ra utal.
 • Eszköz: bármilyen eszköz, amely képes a Szolgáltatáshoz hozzáférni, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.
 • A Szolgáltatás a Weboldalra utal.
 • Általános Szerződési Feltételek (más néven "Feltételek") a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti, amelyek az Ön és a Vállalat közötti teljes megállapodást képezik a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.
 • Harmadik fél által nyújtott közösségi médiaszolgáltatás bármely olyan, harmadik fél által nyújtott szolgáltatást vagy tartalmat (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat) jelent, amelyet a Szolgáltatás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet.
 • A Weboldal az anonstories.online weboldalt jelenti, amely a https://anonstories.onlineoldalról érhető el.
 • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó magánszemélyt, illetve azt a vállalatot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott magánszemély a Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy azt használja.

Kapcsolat az Instagramhoz

 • Nem tárolunk személyes adatokat, és nem gyűjtünk semmilyen magánjellegű információt az Instagramról.
 • Csak nyilvános információkat gyűjtünk.
 • Az anonstories.online nem célja az Instagram védjegyének bemocskolása.

További megjegyzések

Az Instagram szabályainak és az alkalmazandó törvényeknek a betartása kizárólag az Ön felelőssége. Az anonstories.online használatával Ön vállalja a kockázatot.

Elismerés

Ezek a jelen Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Társaság között működő megállapodás. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden felhasználó jogait és kötelezettségeit rögzítik a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata az Ön számára a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásához és betartásához kötött. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó személyre vonatkoznak.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. Ha Ön nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét. A Társaság nem engedélyezi 18 év alattiak számára a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata az Ön számára a Társaság Adatvédelmi szabályzatának elfogadásához és betartásához is kötött. Az Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az Alkalmazást vagy a Weboldalt használja, és tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól, valamint arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, figyelmesen olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, mielőtt igénybe venné Szolgáltatásunkat.

Más weboldalakra mutató linkek

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem a Társaság tulajdonában vagy kezelésében vannak. A Társaság nem gyakorol ellenőrzést az ilyen harmadik fél webhelyek vagy szolgáltatások felett, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. A Társaság sem közvetlenül, sem közvetve nem vonható felelősségre az ilyen weboldalakon vagy szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások felhasználásából vagy az ezekre való támaszkodásból eredő vagy azokkal kapcsolatos károkért vagy veszteségekért. Erősen ajánlott, hogy gondosan áttanulmányozza a harmadik féltől származó webhelyek vagy szolgáltatások feltételeit és adatvédelmi irányelveit, amelyekhez hozzáfér.

Felmondás

Bármilyen okból azonnal, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését, beleértve, de nem kizárólagosan, ha Ön megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A felmondás esetén az Ön joga a Szolgáltatás használatára azonnal megszűnik.

A felelősség korlátozása

Az Önt esetlegesen ért károktól függetlenül a Társaság és bármely beszállítójának a jelen Feltételek bármely rendelkezése alapján fennálló teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslata a fentiekkel kapcsolatban az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre vagy 100 USD-re korlátozódik, ha Ön nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Társaság vagy annak beszállítói semmilyen esetben sem felelnek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért (beleértve, de nem kizárólagosan a nyereségkiesésből, adatvesztésből vagy más információk elvesztéséből, üzletmenet megszakításából, személyi sérülésből eredő károkat, a magánélet elvesztéséért, amely a Szolgáltatás, a Szolgáltatással együtt használt harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó hardver használatából vagy a Szolgáltatás használatának lehetetlenségéből ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely beszállítóját tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslat nem éri el alapvető célját.

Egyes államok nem teszik lehetővé a hallgatólagos szavatosság kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások közül néhány nem alkalmazható. Ezekben az államokban az egyes felek felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

"AS IS" és "AS AVAILABLE" nyilatkozat

A Szolgáltatás az Ön rendelkezésére bocsátásra kerül "AZONKÉNT" és "KÉSZENLÉTESEN", minden hibával és hiányossággal, mindenféle garancia nélkül. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat a saját nevében, valamint a kapcsolt vállalkozásai, illetve azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten kizár minden kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a Szolgáltatással kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozó minden hallgatólagos garanciát, valamint a kereskedelmi forgalomból, a teljesítés menetéből, a szokásokból vagy a kereskedelmi gyakorlatból eredő garanciákat. A fentiek korlátozása nélkül, a Társaság nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, elér bármilyen kívánt eredményt, kompatibilis vagy együttműködik más szoftverekkel, alkalmazásokkal, rendszerekkel vagy szolgáltatásokkal, megszakítás nélkül működik, megfelel bármilyen teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, vagy hibamentes, illetve hogy bármilyen hiba vagy hiányosság kijavítható vagy kijavításra kerül.

A fentiek korlátozása nélkül, sem a Társaság, sem a Társaság bármely szolgáltatója nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos képviseletet vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás működésére vagy elérhetőségére, illetve az abban szereplő információkra, tartalomra, anyagokra vagy termékekre vonatkozóan; (ii) arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megszakítás- vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságára, megbízhatóságára vagy aktualitására vonatkozóan; vagy (iv) arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás, annak szerverei, a tartalom vagy a Társaságtól vagy annak nevében küldött e-mailek nem tartalmaznak vírusokat, szkripteket, trójai falovakat, férgeket, malware-t, időzített bombákat vagy más káros összetevőket.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák kizárását vagy a fogyasztók alkalmazandó törvényes jogainak korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy egésze nem vonatkozik Önre. Ilyen esetben azonban az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesíthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az Ország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok is vonatkozhatnak.

Vitarendezés

Ha Önnek bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, Ön beleegyezik, hogy először megpróbálja a vitát informálisan, a Vállalattal való kapcsolatfelvétel útján megoldani.

Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön európai uniós fogyasztó, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre.

Egyesült Államok Jogi megfelelés

Ön kijelenti és garantálja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelölt meg, és (ii) nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, az ilyen rendelkezést úgy módosítjuk és értelmezzük, hogy az adott rendelkezés céljait az alkalmazandó jog szerint a lehető legnagyobb mértékben elérjük, a fennmaradó rendelkezések pedig továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

Lemondás

A jelen Feltételekben foglaltak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem érinti a felek azon képességét, hogy ezt követően bármikor gyakorolhassák az adott jogot vagy követelhessék az adott teljesítést, és egy jogsértésről való lemondás nem jelenti a későbbi jogsértésekről való lemondást.

Fordítás Tolmácsolás

A jelen Általános Szerződési Feltételek lefordításra kerülhetnek, ha azokat a Szolgáltatásunkon elérhetővé tettük az Ön számára. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol nyelvű szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük a jelen Feltételeket. Ha a módosítás lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldjünk. Azt, hogy mi minősül lényeges módosításnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatálybalépését követően továbbra is hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy használja azt, Ön jelzi, hogy elfogadja a módosított feltételeket. Ha nem ért egyet a módosított feltételekkel teljes egészében, kérjük, ne használja tovább a weboldalt és a Szolgáltatást.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk:

Kérjük, várjon...