Ehdot ja edellytykset

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttämistä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla sanoilla on alla esitetyt määritelmät. Näitä määritelmiä sovelletaan yhtä lailla sekä yksikön että monikon muotoihin.

Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan

 • Sidosyksikkö tarkoittaa yhteisöä, joka käyttää määräysvaltaa, on osapuolen määräysvallassa tai yhteisen määräysvallan alaisena osapuolen kanssa, jossa "määräysvalta" tarkoittaa vähintään 50 prosentin omistusosuutta osakkeista, osuuksista tai muista arvopapereista, jotka oikeuttavat äänestämään johtajien valinnassa tai muussa hallintovallassa.
 • Maa tarkoittaa: Alaska, Yhdysvallat
 • Yritys (tässä sopimuksessa viitataan joko "Yritys", "Me", "Me" tai "Meidän") tarkoittaa anonstories.online.
 • Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jolla voi käyttää palvelua, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.
 • Palvelulla tarkoitetaan verkkosivustoa.
 • Käyttöehdot (myös "Ehdot") tarkoittaa näitä käyttöehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja Yhtiön välillä koskien Palvelun käyttöä.
 • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, informaatio, tuotteet tai palvelut), jotka voidaan näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville Palvelussa.
 • Verkkosivusto tarkoittaa anonstories.online-sivustoa, johon pääsee osoitteesta https://anonstories.online.
 • Sinä tarkoitat henkilöä, joka käyttää tai käyttää Palvelua, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua, tapauksen mukaan.

Suhde Instagramiin

 • Emme tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja emmekä kerää mitään yksityisiä tietoja Instagramista.
 • Keräämme vain julkisia tietoja.
 • anonstories.online:lla ei ole tavoitetta tahraa Instagramin merkkiä.

Lisähuomautukset

On yksin sinun vastuullasi noudattaa Instagramin sääntöjä ja kaikkia sovellettavia lakeja. Käyttämällä anonstories.online-sivustoa otat riskin.

Kuittaus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sopimus, joka toimii sinun ja yrityksen välillä. Näissä käyttöehdoissa määritellään kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käyttöön liittyen.

Palvelun käyttöoikeuden ja käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ja noudatat näitä käyttöehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua.

Käyttäessäsi tai käyttäessäsi Palvelua hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua. Jos olet eri mieltä jostain näiden ehtojen osasta, et saa käyttää Palvelua.

Vakuutat, että olet yli 18-vuotias. Yhtiö ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää myös, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytäntömme kuvaa käytäntöjämme ja menettelytapojamme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät Sovellusta tai Verkkosivustoa, ja kertoo sinulle tietosuojaoikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue Tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen Palvelumme käyttämistä.

Linkit muihin verkkosivustoihin

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, joita Yhtiö ei omista tai hallinnoi. Yhtiö ei valvo tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja tai palveluita, eikä sitä voida pitää vastuullisena niiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä. Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät näiden verkkosivustojen tai palveluiden kautta saatavilla olevan sisällön, tavaroiden tai palveluiden käyttämiseen tai niihin luottamiseen. On erittäin suositeltavaa, että tutustut huolellisesti kaikkien käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä käyttöehtoja.

Irtisanomisen yhteydessä oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun rajoittaminen

Riippumatta mistään sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yhtiön ja sen toimittajien kokonaisvastuu näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen nojalla ja sinun yksinomainen oikeussuojakeinosi kaikkiin edellä mainittuihin rajoitetaan summaan, jonka olet tosiasiallisesti maksanut Palvelun kautta, tai 100 Yhdysvaltain dollariin, jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vahingot voitonmenetyksestä, tietojen tai muiden tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menetyksestä, jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla Palvelun käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää Palvelua, kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai kolmannen osapuolen laitteistoja, joita käytetään Palvelun kanssa, tai jotka muuten liittyvät näihin Ehtoihin), vaikka Yhtiötä tai sen toimittajaa olisi neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita implisiittisten takuiden poissulkemista tai satunnaisia tai välillisiä vahinkoja koskevan vastuun rajoittamista, mikä tarkoittaa, että joitakin edellä mainittuja rajoituksia ei välttämättä sovelleta. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuu on rajoitettu lain sallimassa laajuudessa.

Vastuuvapauslauseke "AS IS" ja "AS AVAILABLE".

Palvelu tarjotaan sinulle "SELLAISENA" ja "SELLAISENA KUIN SITÄ SAATAVILLA" ja kaikkine vikoineen ja puutteineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö omasta ja tytäryhtiöidensä sekä lisenssinantajiensa ja palveluntarjoajiensa puolesta kieltäytyy nimenomaisesti kaikista Palveluun liittyvistä takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut kaupallisesta kelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta sekä takuut, jotka voivat johtua kaupankäynnin kulusta, suorituksen kulusta, käytännöstä tai kaupallisesta käytännöstä. Rajoittamatta edellä mainittua, Yhtiö ei anna mitään takuuta tai sitoumusta eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu vastaa vaatimuksiasi, saavuttaa aiotut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii keskeytyksettä, täyttää suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai on virheetön tai että mahdolliset virheet tai puutteet voidaan korjata tai että ne korjataan.

Rajoittamatta edellä mainittua, yhtiö tai mikään yhtiön palveluntarjoaja ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun tai siihen sisältyvien tietojen, sisällön ja materiaalien tai tuotteiden toiminnasta tai saatavuudesta; (ii) siitä, että Palvelu on keskeytymätön tai virheetön; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta; tai (iv) siitä, että Palvelu, sen palvelimet, sisältö tai Yhtiön lähettämät tai sen puolesta lähetetyt sähköpostiviestit ovat vapaita viruksista, skripteistä, troijan hevosista, matoista, haittaohjelmista, aikapommeista tai muista haitallisista komponenteista.

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tietyntyyppisten takuiden poissulkemista tai kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tällaisessa tapauksessa tässä osiossa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan kuitenkin siinä laajuudessa kuin se on sovellettavan lain mukaan mahdollista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja Palvelun käyttöösi sovelletaan maan lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Sovelluksen käyttöösi saattaa myös soveltaa muita paikallisia, osavaltiollisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja.

Riitojen ratkaiseminen

Jos Sinulla on Palveluun liittyviä huolenaiheita tai riitoja, sitoudut ensin yrittämään ratkaista riidan epävirallisesti ottamalla yhteyttä Yhtiöön.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä kaikista asuinmaasi lainsäädännön pakottavista säännöksistä.

Yhdysvaltain lainsäädännön noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen hallituksen kauppasaartoa tai jota Yhdysvaltojen hallitus on nimittänyt "terrorismia tukevaksi" maaksi, ja (ii) et ole missään Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

Irrotettavuus ja luopuminen

Irrotettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että sen tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

Luopuminen

Jollei näissä ehdoissa toisin määrätä, näiden ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen tai velvoitteen täyttämisen vaatimatta jättäminen ei vaikuta osapuolen mahdollisuuteen käyttää kyseistä oikeutta tai vaatia kyseisen velvoitteen täyttämistä milloin tahansa myöhemmin, eikä rikkomisesta luopuminen merkitse luopumista myöhemmästä rikkomisesta.

Käännös Tulkkaus

Nämä ehdot on saatettu kääntää, jos olemme asettaneet ne saatavillesi palvelussamme. Suostut siihen, että alkuperäinen englanninkielinen teksti on ensisijainen riitatilanteessa.

Muutokset näihin ehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata nämä Ehdot milloin tahansa. Jos muutos on olennainen, pyrimme kohtuullisesti ilmoittamaan siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Se, mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla Palvelun käyttämistä tai käyttämistä muutosten voimaantulopäivän jälkeen osoitat hyväksyväsi tarkistetut ehdot. Jos et hyväksy muutettuja ehtoja kokonaisuudessaan, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

Odota...