Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα έχουν ορισμούς όπως περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι ορισμοί ισχύουν εξίσου τόσο για τον ενικό όσο και για τον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων:

 • Συνδεδεμένη οντότητα σημαίνει οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου "έλεγχος" σημαίνει ιδιοκτησία του 50% ή περισσότερο των μετοχών, των μεριδίων συμμετοχής ή άλλων τίτλων που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντών ή άλλων διαχειριστικών αρχών.
 • Η χώρα αναφέρεται σε: Αλάσκα, Ηνωμένες Πολιτείες
 • Η Εταιρεία (που αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "μας" στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στην anonstories.online.
 • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.
 • Η Υπηρεσία αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.
 • Όροι και Προϋποθέσεις (αναφέρονται επίσης ως "Όροι") σημαίνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.
 • Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων Τρίτων σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών) που παρέχονται από τρίτους και μπορεί να εμφανίζονται, να περιλαμβάνονται ή να διατίθενται από την Υπηρεσία.
 • Ιστοσελίδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα anonstories.online, προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://anonstories.online.
 • Ως εσείς νοείται το άτομο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, κατά περίπτωση.

Σχέση με το Instagram

 • Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες και δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από το Instagram.
 • Συλλέγουμε μόνο δημόσιες πληροφορίες.
 • Το anonstories.online δεν έχει στόχο να αμαυρώσει το σήμα του Instagram.

Πρόσθετες σημειώσεις

Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να τηρείτε τους κανόνες του Instagram και τυχόν ισχύοντες νόμους. Χρησιμοποιώντας το anonstories.online, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο.

Αναγνώριση

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και η συμφωνία που λειτουργεί μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε άτομα κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων μερών που δεν ανήκουν στην Εταιρεία ή δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές ή τις πρακτικές απορρήτου τους. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτών των ιστότοπων ή υπηρεσιών. Συνιστάται ιδιαίτερα να εξετάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους στον οποίο έχετε πρόσβαση.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως.

Περιορισμός της ευθύνης

Ανεξάρτητα από τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και οποιουδήποτε προμηθευτή της βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και η αποκλειστική σας αποζημίωση για όλα τα παραπάνω περιορίζεται στο ποσό που πραγματικά καταβάλατε μέσω της Υπηρεσίας ή σε 100 δολάρια ΗΠΑ, εάν δεν έχετε αγοράσει τίποτα μέσω της Υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, για διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, για σωματικές βλάβες, απώλεια της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, του λογισμικού τρίτων ή/και του υλικού τρίτων που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων), ακόμη και αν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και ακόμη και αν η θεραπεία αποτυγχάνει στον ουσιαστικό της σκοπό.

Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν. Σε αυτά τα κράτη, η ευθύνη κάθε μέρους θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Αποποίηση ευθύνης "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ"

Η Υπηρεσία σας παρέχεται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" και με όλα τα σφάλματα και ελαττώματα χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία, για λογαριασμό της και για λογαριασμό των Συνεργατών της και των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων και παρόχων υπηρεσιών, αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, είτε νόμιμες είτε άλλες, όσον αφορά την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης, καθώς και των εγγυήσεων που μπορεί να προκύψουν από την πορεία των συναλλαγών, την πορεία των επιδόσεων, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν προβαίνει σε κανενός είδους δήλωση ότι η Υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, θα επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, θα ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε πάροχος της Εταιρείας προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υλικών ή προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, (ii) ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, (iii) ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας, ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Εταιρεία ή για λογαριασμό της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, σενάρια, δούρειους ίππους, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, χρονοβόμβες ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή τους περιορισμούς των εφαρμοστέων νόμιμων δικαιωμάτων ενός καταναλωτή, οπότε ορισμένες ή όλες οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, οι αποκλεισμοί και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα θα εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι νόμοι της χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων, διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση διαφορών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα, επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Για χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από τυχόν υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία διαμένετε.

Νομική συμμόρφωση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε κυβερνητικό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα που "υποστηρίζει την τρομοκρατία" και (ii) δεν περιλαμβάνεστε σε οποιονδήποτε κυβερνητικό κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποσυνδεσιμότητα και παραίτηση

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ως μη εκτελεστή ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της διάταξης αυτής στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να έχουν πλήρη ισχύ.

Παραίτηση

Εκτός εάν προβλέπεται στο παρόν, η μη άσκηση ενός δικαιώματος ή η μη απαίτηση εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός μέρους να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή να απαιτήσει την εν λόγω εκπλήρωση σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή, ούτε η παραίτηση από μια παράβαση συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβαση.

Μετάφραση Διερμηνεία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε θέσει στη διάθεσή σας στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθορίζεται κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους στο σύνολό τους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Παρακαλώ περιμένετε...